Informații publice

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

 A.) Școala Profesională Specială Codlea cu sediul în Codlea, str. Carpați nr. 23, judetul Brașov, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: Execuţie

2. Denumirea postului: Șofer treapta I, vacant, post vacant, pe perioadă Nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post Normă întreagă


B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie, tel: 0268251902, persoană de contact Pripiș Cateluța, email: samcodlea@yahoo.com.

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 24.08.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: medii/generale

2. Vechime în specialitatea studiilor: 3 ani

3. Alte condiții: - carnet de conducere categoria D și atestat transport persoane; - experiență în domeniu de cel puțin 3 ani; - să fie declarat apt din punct de vedere medical; - să fie declarat apt din punct de vedere psihologic.

D.) Bibliografie şi tematică:

1. Ordin nr. 355 din 24 octombrie 1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere

2. O.U.G. nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Republicată)

3. H.G. nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

4.HG 1/2016, pct 68(2) cu privire la intocmirea foii de parcurs

5.Legea nr. 319 din 14.07.2006 , privind protecția și securitatea muncii , publicată în M.O., Partea I, nr. 646 din 26.07.2006, actualizată, SECȚIUNEA 7, cap IV, art 22-23;

6.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor , publicată în M.O., Partea I, nr. 633 din 21.07.2006, cap II, secțiunile 1 și 6.

7.Legea 53/2003, Codul Muncii actualizat, titlul II, cap II-Executarea contractului individual de muncă.

Tematica

- Elementele principale ce trebuie completate la întocmirea foilor de parcurs

- Obligaţiile participanţilor la trafic;

- Obligaţii în caz de accident.

- Cazurile de reţinere a permisului de conducere şi a certificatului de înmatriculare

- Obligaţiile şoferului referitoare la întreţinerea şi buna funcţionare a autovehiculului repartizat - Obligațiile și drepturile salariaților din Codul Muncii;

- Obligațiile generale ale angajaților privind NTSSM și PSI .

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:  

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

REZULTATELE PROBEI SCRISE

REZULTATE INTERVIU

REZULTAT FINAL CONCURS

Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți