Viziunea și misiunea

VIZIUNEA

       În Viziunea noastră Şcoala Profesională Specială Codlea este o "Şcoală Specială aflată la intersecţia şansei, reuşitei şi a performanţelor"

       Şansa pe care o oferim tuturor copiilor este accesibilizarea cunoştinţelor prin folosirea de programe adecvate tipului şi gradului de deficienţă şi prin intermediul planurilor de servicii şi a programelor de intervenţie personalizată.

           Reuşita este atunci când copii ajung la autocunoaştere, dezinhibare la încrederea în forţele proprii şi încrederea că societatea nu doreşte să-i izoleze de ea, ci vine, prin tot ceea ce face spre ei.

       Performanţele pe care le-au obţinut o parte din copii noştri - pe plan profesional ne permit să afirmăm, fără falsă modestie, că munca noastră nu este în zadar şi că aceşti copii îşi pot depăşi limitele. 

MISIUNEA

         Şcoala Profesională Specială reuşeşte să ofere şanse egale şi să satisfacă nevoia fiecărui elev cu cerinţe educative speciale, de a se simţi util , într-un spaţiu al respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi, armonizat la ritmul trepidant al societăţii în permanentă schimbare,

       

             Fiind o şcoală profesională pentru elevi cu dizabilităţi intelectuale/dificultăţi de învăţare şi deficienţe asociate (senzoriale: auditive, vizuale; fizice de diferite tipuri, tulburări de limbaj, tulburări psihocomportamentale şi emoţionale etc.), misiunea şcolii este multiplă şi se referă, în principal, la următoarele aspecte:

 • Formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale şi sociale ale elevilor cu scopul integrării acestora într-un mediu socioeconomic în continuă schimbare, datorate exigenţelor impuse României ca membră a U.E.
 • Şcolarizarea şi formarea profesională a elevilor înscrişi potrivit procedurii în vigoare, în conformitate cu oferta educaţională a şcolii;
 • Învăţare - terapie recuperare profesionalizare, dezvoltare personală a elevului cu CES în vederea integrării sociale şi profesionale;
 • Dezvoltarea atitudinii pozitive ale elevilor faţă de meseria aleasă;
 • Dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
 • Insuşirea cunoştinţelor de cultură generală şi de cultură tehnică la nivelul maxim al posibilităţilor lor psihointelectuale şi fizice;
 • Ameliorarea şi recuperarea dizabilităţilor prin terapii specifice şi programe de intervenţie personalizate;
 • Asigurarea de şanse egale tuturor elevilor şcolii prin programe de învăţare şi evaluare individualizate, aplicând metoda paşilor mici;
 • Formarea şi dezvoltarea profilului moral al elevilor, al personalităţii armonioase, în conformitate cu idealul educaţional al sistemului de învăţământ românesc;
 • Prevenirea abandonului şi insuccesului şcolar;
 • Colaborarea permanentă cu familiile elevilor, cu Direcţia Pentru Protecţia Copilului, cu diferite organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;
 • Asigurarea consilierii elevilor şi familiile acestora pe tot parcursul şcolarizării;
 • Asigurarea pregătirii profesionale ale elevilor în cadrul unor firme, în condiţii reale de muncă şi/sau simularea acestora în cadrul şcolii;
 • Colaborarea cu comunitatea şi deschiderea şcolii spre aceasta prin participarea elevilor şi cadrelor didactice la diferite acţiuni comunitare;
 • Colaborarea şcolii cu unităţi de învăţământ obişnuite în cazul proiectului SNAC;
 • Colaborarea şcolii cu Agenţia Municipală de Ocuparea Forţei de Muncă şi participarea elevilor la târgurile de profil organizate de aceasta;
 • Diversificarea ofertei de pregătire profesională în conformitate cu PRAI şi PLAI.

         Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

         Asigurarea unei prestaţii didactice de specialitate curriculare şi extracurriculare centrate pe elevul cu CES.

        Modernizarea bazei materiale a Şcolii Profesionale Speciale.

Toate aceste deziderate ale noastre se reflecta si in PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2022-2023

Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți